I. Maarif Kongresi

I.Kongreye Katılanlar

15 Temmuz 1921 tarihinde “Muallim ve Muallimeler Cemiyetleri Birli-ği” tarafından toplanan kongreye Maarif Müdürleri, Sultani, Darulmuallimin gibi Lise Müdürleri ve Maarif Müfettişleri katılmıştır. İsmail Hakkı Tonguç, 1946’da yayımlanan İlköğretim Kavramı adlı kitabında kongreye çağrılanları şöyle sınıflandırmaktadır:

Elyevm bilfiil öğretmen olanlar, Maarif Müdürleri (İşgal altında olmayan 40 civarında maarif müdürü), Mektep Müdürleri, Telif ve Tercüme azaları, Maarif Vekâleti daire azaları, Âli dersler ve konferanslar müderrisleri, Her gazete adına bir mümessil olmak üzere gazete müderrisleri (Tonguç, 1946:213).

Yenigün gazetesi kongrenin toplanacağı gün verdiği haberde Maarif Kong-resine dahil olabilecekleri şöyle sıralamaktadır:

“Halen muallim olanlar, (muallim ve muallimeler) maarif müdürleri, mektep müdür ve müdireleri, Telif ve Tercüme Heyeti üyeleri, Maarif Vekâleti Müfettişleri, Ali Dersler ve konferanslar müderris ve müderrisanları, gazete mümessilleri (her gazete namına bir mümessil) kongreye iştirak edecektir. An-kara Maarif Müdüriyeti’nden bir giriş belgesi alacaklar ve defteri mahsusuna imzalarını kaydettireceklerdir” (Yenigün: 14 Temmuz 1921:1).

Kongreye katılanlarla ilgili kesin sayı belirli değildir. Ayrıca listesi de elde yoktur. Yahya Akyüz, Hakimiyet-i Milliyenin 1921 tarihli haberini kaynak göstererek kongreye 250’den fazla erkek ve kadın öğretmen, okul müdürü ve maarif müdürünün katıldığını yazmaktadır.

Kongreye katılanlar arasında bayanlarında olduğu bilinmektedir, ancak sayıları hakkında kesin bir bilgi yoktur. Haberlerde adı geçen üç kadın vardır:

Üst Düzey Yöneticiler

1- Mustafa Kemal Paşa (TBMM Başkanı)

2- Adnan Adıvar (TBMM İkinci Başkanı)

3- Hamdullah Suphi Tanrıöver (Eğitim Bakanı)

4- Kazım Nami Duru (Orta Öğretim Genel Müdürü)

5- Ahmet Edip Bey (İlköğretim Genel Müdürü)

6- Vasıf Bey (Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürü)

Yüksek Dersler Müderrisleri

7- Ziya Gökalp

8- Nafi Atuf Bey

9- Yakup Kadri

10- Ruşen Eşref Bey

11- Veled Çelebi Efendi

12- Ağaoğlu Ahmet Bey

13- Halide Edip Hanım

14-MüfideFerit Hanım

15-Adnan Bey

16-Ali Suat Bey

17-Fuat Bey

18- Rıza Nur Bey

19- Akçora Yusuf Bey

20- Mithat Bey

21- Niyazi Bey

22- Veli Bey

23- Mahmut Esat Bey

24- Mustafa Şeref Bey

25- Suat Bey

26- Hüseyin Bey

27- Mehmet Vehbi Bey

28- Cemal Hüsnü Bey

Üniversite       

29-İsmail Hakkı (Baltacıoğlu)

30-Mehmet Emin (Erişirgil)

Eğitim Müdürleri        

31-Haydar Bey (Isparta)

32-Avni Bey (Yozgat)

33-Refet Bey (Adana)

34-Talat Bey (Bolu)

35-Zakir Bey (Afyonkarahisar)

36-Haydar Bey (Burdur)

37-Cudi Bey (Siirt)

38-  Baha Tevfik Bey

39- Osman Nuri Bey (Sivas)

40- Hakkı Hilmi Bey (Konya)

41- İhsan Hami Bey(Diyarbakır)

42- Sadık Bey (Samsun)

43- Adil Bey (Kastamonu)

44- Ahmet Nuri Bey (Aydın)

Okul Müdürleri

45-  Eşref Bey (Konya Öğretmen Okulu Müdürü)

46-  Osman Nuri Bey (Konya Sultani Müdürü)

47-  Avni Bey (Konya’da Tatbikat Öğretmeni)

48-  Mehmet Fuat Gündüzalp (Bartın Lisesi Müdürü)

51-  Şahur Hanım ( Ankara Kız Öğretmen Okulu Müdiresi)

Kaynak: Sarıhan, 2009: 148-149.

Basından

3 Haziran 1337 (1921), No:  202, Sayfa: 1

Maarif  Kongresi

Maarif Vekaletinin tespitiyle temmuzun on beşinde Ankara’da  bir  maarif kongresi  toplatacağını iki gün evvelki gazetelerde okuduk. Kongre bütün maarif müdürlerini sultani  darülmuallimin  , yahut idadi müdürlerini  ve kısmen maarif müfettişlerini ihtiva edeceği , yani muallimler ordusunun kuvvetli bir misli hakkında toplanacağı için kendisini ehemmiyetle beklemek ve içtimaını Anadolu hayatı irfanımızda mühim bir hadise gibi telakki etmek mecburiyetindeyiz.

Fertlerin hayatı gibi milletlerin hayatı da baştan başa bir cidal, fasılasız devam  eden  bir cidal demektir. Cephelerde ki muvaffakiyeti, ne zaman cephe gerilerindeki muvaffakiyetle itmam edersekcephelerde bir senedir kurulan ordunun himmetini  muntazaman  cephe gerisinde mücehez bir muallim ordusunun  müşmir (?) faaliyetiyle ikmal edersek , o zaman  … ait istihzaratı tevzin eylemiş oluruz. Milletleri muzaffer eden iki esaslı unsur asker ve muallimdir. (1870 ) muzafferiyetini kazanan mareşal Moltekiyi tebrik ettikleri vakit Alman kumandanı < bu zaferi Prusya muallimleri kazandılar demişti. İnönü kahramanı İsmet Paşanın  kudret –i askeriyesini düşünürken ,  iptidai  tahsilinden itibaren  o… yavaş  yavaş  besleyen ve münkeşif eden amilleri ; yedi yaşındaki çocuktan böyle bir askerlik dehası yetiştiren hocaları hatırlamak nasıl mümkün olur ?

Venezelos ‘un askerleri iken sene evvel İzmir ‘e ayak bastıkları vakit ,Giritli başvekilin maarif  nazırı şehirde darülfünun  tesisine  çalışıyordu. Bunun  için  lazım  gelen  proje hazırlandı , muallimler tedarik  edildi ,bütçe yapıldı. Eğer  Venezelos  düşmeseydi , bizim için Ekzunların (?) … kasti derecesinde mühlik  olan bun kalmayı belki şimdiye kadar kurulmuş ve meştum kapılarını  açmış görecektik Türkiye ‘yi  nüfuz mıntıkalarına istismar mıntıkalarına  ayıran ecnebi devletlerin yetmedikleri yerlerde bir an evvel mektep açmak ve ya açılmış mektepleri  kapatmamak için gösterdikleri takayyüt malumdur. Bunlar gösterir ki  memleketleri fethetmenin  usulü bir değil , ikidir: Ordu ve mektep ! Ne vakit mektep orduya yardım etmez , ne  vakit zaferini mektep fütuhatı takip etmezse ,mutlaka o zafer  boşa gitmiş , o fetih akamete uğramıştır . Eğer  vaktiyle yeniçerilik ta Viyana ‘ya kadar  yürüyüp zapt ettiği evvelkileri mektep ve maarif kudretiyle de  tehire çalışaydık , oralardan belki bu kadar  seri dönmezdik.

İşte bu düşüncelerin sevkiyledir ki Anadolu ‘da irfan faaliyetinin şayanı dikkat bir hadisesi olan maarif Kongresine  fevkalade ehemmiyet  atfediyoruz. Bu kongre , Türk hayat hükümetinde  ilk defa olarak mektep ve tahsil namına mevcudumuzun neden  ibaret olduğunu öğretecek , mektep ve tahsil için hayatımızın  istikametini tayin edecektir. Kongrede toplanacak liva murahhasları kendi mıntıkalarının bugünkü maarifine ait malumat verecekler ve atiye ait müşterek maarif programını münakaşa edeceklerdir.

Memleket maarifinde vahdet temin etmek, terbiye ve tedris usullerini müttehit bir esasa bağlamak, çocuklarımızı  hususi içtihatlara göre yetişmekten  kurtarmak  , elhasıl müşterek ve mütecanis evsaf  ile mücehhez  bir nesil yetiştirmek ancak bu gibi kongrelerin vereceği fırsatlardan istifade ile tahakkuk eder. Bu itibarla maarif kongresi, Anadolu irfanı için adeta bir pusula vazifesini görecektir. Maarif  Vekaleti  bu kongre teşebbüsüyle, mekteplerini haysalat (?) ve mecridat  ile değil, müspet ve muayyen  mevzular  üzerinde , muallimlerin vereceği hakiki malumat ile yürütmek hususundaki niyetini gösteriyor. Bu güzel niyeti takdir etmek bir vazifedir.

14 Temmuz 1337 (1921), No: 235, Sayfa: 2

Atatürk’ün Konuşmalarından Seçkiler;

Asırların mahmul olduğu derin bir ihmali idarinin bünye-i devlette vücuda getirdiği yaraları tedaviye masruf olacak himmetlerin en büyüğünü hiç şüphe-siz irfan yolunda ibzal etmemiz lazımdır. (Yüzyılların yüklediği derin bir idare ihmalinin devlet varlığında açtığı yaraları gidermeyi sağlayacak çabaların en büyüğünü, eğitim yolunda harcamamız gerekmektedir.)

…İrfanı memleket için tahsis edilebilen şey müstakbel maarifimize mabi-hilistinad olacak bir temel kurmağa kâfi değildir. Ancak vasi ve kafi şerait ve vesaite malik oluncaya kadar geçecek eyyam-ı cidalde dahi kemal-i dik-kat ve itina ile işlenip çizilmiş bir milli terbiye programı vücuda getirmeğe ve mevcut maarif teşkilatımızı bugünden müsmir bir faaliyetle çalıştıracak esasları ihzar etmeğe hasr-ı mesai eylemeliyiz